Algemene voorwaarden ‘Virtuas Academy’ :
online training ‘Eigen business starten als VA’

Artikel 1 – Contractueel kader

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk product die geleverd of dienst die verleend wordt door Virtuas (online leerplatform) en vormt samen met de bestelbon of enig andere bijzondere overeenkomst het contractueel kader tussen Virtuas en de cliënt.

Enige algemene of bijzondere voorwaarden die zouden voorkomen op documenten van de cliënt kunnen geenszins van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Virtuas en de cliënt en worden uitdrukkelijk niet aanvaard door Virtuas.

Artikel 2 – Bedrijfsinformatie - notificaties

Maegh, Leen, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0756746686, met maatschappelijke zetel te Astridlaan 11 bus 0101 8620 Nieuwpoort (hierna naar verwezen als virtuasacademy.be).

De cliënt is uitdrukkelijk akkoord dat de communicatie en kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst voornamelijk via email zullen gebeuren.

Artikel 3 – Toepasselijkheid – aanvaarding

Voorafgaand aan de levering of dienstverlening door virtuasacademy.be wordt de overeenkomst, bestaande uit de bestelbon en deze algemene voorwaarden, verzonden aan de cliënt. De cliënt heeft het recht om binnen de 14 dagen na verzending af te zien van de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan virtuasacademy.be. Bij gebrek aan dergelijke schriftelijke kennisgeving of bij begin van uitvoer van de overeenkomst, wordt de cliënt geacht de overeenkomst stilzwijgend te aanvaarden. Een begin van uitvoer van overeenkomst kan er onder meer, doch niet uitsluitend, in bestaan dat de cliënt reeds gebruik maakt van de login-gegevens. In voorkomend geval dat de levering of dienstverlening zou aanvatten voor het verzenden van de bestelbon of de algemene voorwaarden, dan wordt de cliënt eveneens geacht de overeenkomst stilzwijgend te aanvaarden.

De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door virtuasacademy.be. In geval van nieuwe algemene voorwaarden zullen deze schriftelijk naar de cliënten worden rondgestuurd en behoudens een reactie binnen de 14 dagen na datum van verzending, worden de cliënten geacht akkoord te zijn met de nieuwe algemene voorwaarden. Het zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de cliënt en virtuasacademy.be.

Artikel 4 – Duurtijd

Behoudens afwijkende bepaling in de bestelbon of enige andere bijzondere overeenkomst, wordt de overeenkomst afgesloten voor een periode van 1 jaar. De periode van 1 jaar neemt een aanvang bij het verstrijken van de periode van 14 dagen na verzending van de bestelbon of bij de start van uitvoering van de overeenkomst, volgens de datum die zich het eerst voordoet.

Artikel 5 – Prijs - facturatie

De producten of diensten worden geleverd tegen de prijs zoals vermeld in de bestelbon of enige andere bijzondere overeenkomst tussen virtuasacademy.be en de cliënt. Bij gebreke van dergelijke overeenkomst, zijn de prijzen zoals beschikbaar op de website (www.virtuasacademy.be) van toepassing voor de producten.

De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan.

Virtuasacademy.be houdt het recht om, bij achterstand van betaling en na één herinnering, het programma stop te zetten en alle verplichtingen op te schorten totdat de betreffende termijn(en) betaald zijn.

Elke factuur wordt geacht door de cliënt stilzwijgend te zijn aanvaard bij gebreke van een schriftelijk protest per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum. Na deze termijn kan een factuur niet meer worden geprotesteerd.

Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes

Artikel 6 - Betaling

De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Ingeval van niet- betaling op de vervaldag van de factuur wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand. Elke begonnen maand van niet-betaling zal als volledige maand van niet-betaling worden gerekend. Voor elke schriftelijke ingebrekestelling heeft virtuasacademy.be het recht om een administratieve kost van 12 EUR door te rekenen aan de cliënt, onverminderd het recht van virtuasacademy.be om bijkomende invorderingskosten (zoals deurwaarder, advocaat, incasso, gerecht,...) van de cliënt te vorderen.

De niet-betaling van één of meerdere factu(u)r(en) op vervaldag maakt het saldo van alle andere niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Ingeval van niet-betaling van één of meerdere factu(u)r(en) op vervaldag of indien er bij virtuasacademy.be op enig ogenblik twijfels zouden ontstaan over de kredietwaardigheid van de cliënt, heeft virtuasacademy.be het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding in hoofde van de cliënt ontstaat.

Artikel 7 – Verbintenissen en aansprakelijkheden

Virtuasacademy.be verbindt er zich toe om de producten of diensten naar best vermogen te leveren. Virtuasacademy.be kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel tijdelijk onbeschikbaar zijn of andere vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Indien alsnog een aansprakelijkheid in hoofde van virtuasacademy.be zou worden vastgesteld, dan is deze in elk geval beperkt tot de prijs van deze overeenkomst.

De cliënt verbindt er zich toe om als een goed huisvader gebruik te maken van de producten en diensten van virtuasacademy.be. In voorkomend geval dat de cliënt op een oneigenlijke manier gebruik zou maken van de producten van virtuasacademy.be, heeft virtuasacademy.be het recht om de correcte prijs aan de cliënt door te rekenen. Onder dergelijk geval kan onder meer doch niet uitsluitend begrepen worden het gebruik door een aantal users die hoger ligt dan het aantal aangegeven users bij de aanvraag.

Artikel 8 – Klachten - aanbevelingen

Alle eventuele klachten of opmerkingen kunnen door de cliënt steeds schriftelijk worden gemeld aan hallo@virtuasacademy.be of info@virtuas.be. Virtuasacademy.be verbindt er zich toe om elke klacht of opmerking te bekijken en zo mogelijk naar een redelijke oplossing te zoeken. Het formuleren van een klacht of opmerking geeft de cliënt echter niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.

In voorkomend geval kan virtuasacademy.be aan de cliënt vragen om een aanbeveling over de samenwerking te geven. Indien de cliënt hiermee akkoord is, dan geeft hij/zij eveneens de toestemming aan virtuasacademy.be om deze aanbeveling te gebruiken op diens website als onderdeel van de marketing.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

De producten en diensten van virtuasacademy.be en alle rechten hiermee verbonden, inclusief intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord, blijven eigendom van virtuasacademy.be. De cliënt verwerft ter zake geen rechten met uitzondering van een recht van gebruik dat beperkt, niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. Dit gebruiksrecht is enkel persoonlijk voor de door de cliënt opgegeven gebruikers en niet voor verder commercieel gebruik en/of reproductie.

Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst

Behoudens de opzeg zoals voorzien in artikel 4, kan de overeenkomst door virtuasacademy.be met onmiddellijke ingang beëindigd worden:

  • Bij staking van betaling, aanvraag faillissement of enig ander teken dat de financiële situatie van de cliënt aan het wankelen is;
  • Overmacht in hoofde van virtuasacademy.be
  • Bij het niet-naleven van de voorwaarden van de overeenkomst of enige andere wanprestatie van de cliënt;

In dat laatste geval behoudt virtuasacademy.be zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen van de cliënt ten bedrage van 20% van de prijs, onverminderd het recht voor virtuasacademy.be om een hogere schade aan te tonen. De cliënt erkent dat de begroting van deze schadevergoeding redelijk is.

Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens

De cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan virtuasacademy.be voor het verwerken van persoonsgegevens en deze op te nemen in een gegevensbestand.

De cliënt wordt ervan geïnformeerd dat de verantwoordelijke voor de verwerking Virtuas met maatschappelijke zetel te Slachtersstraat 24, 8400 Oostende is.

De persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en voor marketing-doeleinden. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld door virtuasacademy.be indien dit noodzakelijk zou zijn met het oog op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

De cliënt heeft steeds het recht om een overzicht van zijn persoonsgegevens op te vragen en deze te laten wijzigen. De cliënt beschikt daarnaast ook over het recht om zijn gegevens te laten wissen van de bestanden van virtuasacademy.be. De cliënt kan hiertoe en email sturen naar hallo@virtuasacademy.be of info@virtuas.be.

Artikel 12 – Nietigheden

De ongeldigheid of nietigheid van één of meer clausule(s) van deze overeenkomst hebben niet de nietigheid van de ganse overeenkomst tot gevolg. In dergelijk geval zullen de cliënt en virtuasacademy.be ernaar streven om de betreffende clausule te vervangen door een geldige clausule die zich dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de betreffende clausule.

Artikel 13 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement met afdeling Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil betreffende deze overeenkomst als plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan, al behoudt virtuasacademy.be zich steeds het recht voor om naar eigen inzichten eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst voor een andere territoriale bevoegde rechtbank in te leiden.